Home


ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน จากกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »
              

ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

                        
                 


                 
                       
   

             
                     
นายวิรัตน์  พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 

       
นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ