หน้าแรก

รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559

            ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 

สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม » นายวิเศษ วงศ์วรัญญู
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 


นางประณยา  บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
  
แสดง 1 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »