Home

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน จากกลุ่มอำนวยการ

 • วาระการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย ครั้งที่ 2
  ส่ง 21 ธ.ค. 2561 01:14 โดย นางสาวเพียรสน ลุนะหา
 • วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการนางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        ๑. การจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย    ๒.  การดำเนินการการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นท ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 23:33 โดย นางสาวเพียรสน ลุนะหา
 • วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการนางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ๑. การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ(กรรมการผ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 20:46 โดย นางสาวเพียรสน ลุนะหา
 • วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการนางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ๑. ขอเชิญสั่งจองบันทึก สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๒๒. ขอเชิญอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ 
  ส่ง 16 ต.ค. 2561 03:10 โดย นางสาวเพียรสน ลุนะหา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

                                  
 นายวิรัตน์  พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 

  นางประณยา  บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ