วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)


รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

โพสต์โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

โพสต์โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

โพสต์โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 2/2562  วันที่   12 มีนาคม 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:13โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 1/2562  วันที่   25 มกราคม   2562

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:17โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 23:33 ]

วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

    

    ๑. การจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย


    ๒.  การดำเนินการการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ (กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ)  

จิตดี ทีมดี บริการดี

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โพสต์15 ต.ค. 2561 23:41โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 20:46 ]

วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการ
นางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑. การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ(กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ)

๒. โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเลย

๓. การจัดพิธี “กินดองไทเลย”

๔. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑               

๕. โรงเรียนบ้านโพน ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปเข้าร่วมแข่งขันรายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี              

๖. มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 


จิตดี ทีมดี บริการดี

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 03:10 ]


กลุ่มอำนวยการ
นางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑. ขอเชิญสั่งจองบันทึก สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

๒. ขอเชิญอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ 1-7 of 7