วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โพสต์15 ต.ค. 2561 23:41โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 20:46 ]
วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการ
นางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑. การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ(กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ)

๒. โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเลย

๓. การจัดพิธี “กินดองไทเลย”

๔. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑               

๕. โรงเรียนบ้านโพน ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปเข้าร่วมแข่งขันรายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี              

๖. มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 


จิตดี ทีมดี บริการดี
Ċ
นางสาวเพียรสน ลุนะหา,
12 พ.ย. 2561 20:44
Ċ
นางสาวเพียรสน ลุนะหา,
12 พ.ย. 2561 20:44
ĉ
นางสาวเพียรสน ลุนะหา,
12 พ.ย. 2561 20:46
Comments