การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 19:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  1/2563

วันที่   23  มกราคม 2563

ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
2 มี.ค. 2563 19:31
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
2 มี.ค. 2563 19:31
Comments