บุคลากร : Personel

ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑

https://drive.google.com/file/d/1scIebhtEJSfhRF63hnQxDMpN5aqx8j-I/view?usp=sharing
นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  


         
   
        https://drive.google.com/file/d/1lxUJOOILzLgPBtDBC7WKz2F0g_y_Ea8T/view?usp=sharing      https://drive.google.com/file/d/1T6oc39-vINBGLQ9ejgmX0FvgdauB_501/view?usp=sharing
   นางณัชชา อยู่สุขเสถียร       นางประไพ  บุตรเรือง          นางนิธิมา  กองลาแซ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ   นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   
       
 
  https://drive.google.com/file/d/1Os7gRx79WQN6NtgcnH5CdIrdlUS6XbRR/view?usp=sharing      https://drive.google.com/file/d/14EV5mfMRoiSeicl1-u1Q3TDNAZlk909V/view?usp=sharing
              
  นางสาวศิริพร  แสงสว่าง      นางสุภาลี  วัฒน์ศรีทานัง    นางวรกัรญา  คำสิงห์นอก
 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    

                      https://drive.google.com/file/d/16s4qDhSvC7GHw6Zb8bPifw47W8A1ImtK/view?usp=sharing                  
              นายอดิศักดิ์  ศรีมาตย์            นายปฎิพัชส์  นามผา
                   พนักงานธุรการ ส 4                พนักงานธุรการ ส 4      https://drive.google.com/file/d/1e9x3eFXmHJKvo_Z3Z1Ep6mw1zdmUoKSl/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1hp0-r1MHGiVFdWKelIBUXJKnPHIgPvls/view?usp=sharing    https://drive.google.com/file/d/1DyiZvUsAVSprS0dV4I-PjtEjrfkeYlxF/view?usp=sharing
     นายสมัคร วงศ์อนุ        นายกฤชพงษ์  ราชพัฒน์   นายสุเทพ  เจริญศิริมงคล
        ช่างไฟฟ้า ช 4                  ช่างไฟฟ้า ช 4                ช่างไฟฟ้า ช 4  

              https://drive.google.com/file/d/1_8v9UD7uzFgn_gGwG7UIXUqzMGU7uI1w/view?usp=sharing      
               นายพิชัย คตชะมาตย์            นายวันดี  นามวงษา
                    ช่างไฟฟ้า ช 3                      ช่างไฟฟ้า ช 4

        https://drive.google.com/file/d/1KfgUpU3S7dP5pBkwpdoq65oO8VmMypc5/view?usp=sharing
  นายทองคูณ  พุทธวงษ์       นายอภิชาติ เทพภูธร          นางสาวเพียรสน ลุนะหา
       ช่างครุภัณฑ์ ช 2          ช่างปรับซ่อมคุรุภัณฑ์สำนักงาน            เจ้าหน้าที่ธุรการ

                    
                  นางสาวอ้อยใจ ขุนสุภาพ          นายสายันต์ ดวงพิมพ์                  
                       แม่บ้าน                      นักการภารโรง                         

       
   
                นายสุริโย เสริฐศรี                     นายสุชาติ เสริฐศรี
                    ยาม                                   ยามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 1
อีเมล์ : director@loei1.go.th 


Comments