Home‎ > ‎

บุคลากร : Personel

ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
นายวิรัตน์  พุทธทองศรี
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑

นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  


                       
   นางณัชชา อยู่สุขเสถียร      นางประไพ  บุตรเรือง         นางนิธิมา  กองลาแซ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ   นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

    
                    
 นางวรกัรญา  คำสิงห์นอก      นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง        นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ 
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน          พนักงานธุรการ


                  
  นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์         นายวันดี นามวงษา          นายพิชัย คตชะมาตย์ 
      ช่างไฟฟ้า ช 4                   ช่างไฟฟ้า ช 4              ช่างไฟฟ้า ช 3 


          
  นายสุเทพ เจริญศิริมงคล       นายทองคูณ พุทธวงษ์         นายอภิชาติ เทพภูธร
     ช่างไฟฟ้า ช 4                  ช่างครุภัณฑ์ ช 2        ช่างปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน

    
  นางสาวเพียรสน ลุนะหา      นางสาวอ้อยใจ ขุนสุภาพ
    เจ้าหน้าที่ธุรการ                     แม่บ้าน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 1
อีเมล์ : director@loei1.go.th 


Comments