ระเบียบ/กฎหมาย

ดาวน์โหลด กฎหมาย พรบ. และระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Ċ
นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง,
19 มิ.ย. 2562 23:20
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
25 มิ.ย. 2562 23:15
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
19 มิ.ย. 2562 02:02
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
19 มิ.ย. 2562 02:02
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
20 มิ.ย. 2562 00:01
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
20 มิ.ย. 2562 00:01
Comments