ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ


การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564

โพสต์17 ก.พ. 2564 00:58โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 01:03 ]

            วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป

การประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์15 ก.พ. 2564 21:01โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2564 22:39 ]

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
    โดยมีการแจ้งนโยบายจากคณะผู้บริหาร, แจ้งข้อราชการจากผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ, แสดงความยินดีกับบุคลากรในวาระที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8 คน โดยมีการอวยพรวันเกิดและมอบเค้กให้กับบุคลากรทุกคน เป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างมาก


การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

โพสต์17 ม.ค. 2564 00:28โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง

          วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป 

            
           
            
    
           
     
      
(นางสาวศิริพร  แสงสว่าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ : รายงาน)

การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From Home)

โพสต์11 ม.ค. 2564 00:03โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง

      สพป.เลย เขต 1 พร้อมเสมอถ้าเจอโควิด-19 เช้าวันนี้ [11 ม.ค. 64] ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มพัฒนาครูฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From Home) หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่  โดยมีนายมณฑล พร้อมสันเทียะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการทำงานผ่านระบบ ICT ทั้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ/ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ /และการประชุมผ่านระบบ Google Meet ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

   
        

        

       
 
       

      

     

     

     
 

การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ (PLC) ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์22 ธ.ค. 2563 18:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

   วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ PLC (Professional Learning Community) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ ภายในกลุ่มฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน ช่วยกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

            
  
        
  

  ภาพ/ข่าว โดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์18 ธ.ค. 2563 00:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2563 20:09 ]

    วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต โดยได้พบปะและมอบนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอน   ให้มีคุณภาพ ในด้านผลสัมฤทธิ์ต่างๆให้สูงขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เช่นการดำเนินการในด้านโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม เป็นต้น ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป และท้ายการประชุมเป็นการคัดเลือก ประธานของประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา  คือนายพันธ์ุเทพ  ใจคำ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง เป็นประธาน ,นาย  เดช ปาจรียานนท์ ประธานกลุุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหลักเมืองเป็นรองประธาน    <<รูปภาพเพิ่มเติม>> 

 
   
         
     

    


ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์/ ภาพโดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย  เขต  1การประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์8 ธ.ค. 2563 19:56โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 20:54 ]

    วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
    โดยมีการแจ้งนโยบายจากคณะผู้บริหาร, แจ้งข้อราชการจากผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ, แสดงความยินดีในวาระบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12 คน, แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ที่ย้ายไป สพป.ขอนแก่น เขต 5 และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่โอนย้ายมาสังกัด สพป.เลย เขต 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

     (ภาพโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร/ ข่าวโดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง)

  
    


   


      

  
 
     
  
  การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 00:38 ]

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) และสามารถรับชมทาง YouTube โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:26โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:47 ]


วันที่ 24  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 6/2563 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด รวมไปถึงนักเรียนในสังกัดที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1  กรกฎาคม 2563  ที่จะถึงนี้ สพป.เลย เขต 1 จึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ การป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวพร้อมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีการเชิญ  นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย ,นายอภิชาติ  สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุข อำเภอเมืองเลย,นายนิเทศ  บุตรเต  หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคระบาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  นางปาณิศา อุทังบุญ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และมาตรการป้องการแพร่ระบาดในโรงเรียนดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 จากนั้นเป็นการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1และศึกษานิเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้,บันทึกข้อตกลงระหว่าง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาว่าด้วยเรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ ๑ ปี อันได้แก่ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยผักกูด และโรงเรียนบ้านท่าดีหมี 

เวลา 10.45 น.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการ   ประชุมตามลำดับ (ภาพเพิ่มเติม)


ภาพโดยนางสาวศิริพร  แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์3 มิ.ย. 2563 23:46โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2563 23:47 ]

วันที่    มิถุนายน  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

เป็นประธานพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  (โครงการเขตสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยคณะบุคลากรทางการศึกษา กับ  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

     การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดังนี้

ข้อ ๑ การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้

ข้อ ๔ การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ

ข้อ ๕ การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการรับชมรับฟังการบรรยายธรรม เรื่องการปลูกความคิดฐานสอง  สู่วิถีเขตสุจริต  การพัฒนางาน  พัฒนาคน ป้องกันการทุจริตและป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน “เสริมสร้างความรับรู้เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

และเวลา ๑๓.๐๐  น.เป็นการประชุมอบรมให้ความรู้จากสำนักงาน ปปช. ให้กับบุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑

 

 

1-10 of 52