ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

โพสต์26 ต.ค. 2560 09:44โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


สพป.เลย เขต 1 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

โพสต์5 ส.ค. 2560 00:10โดยนางณัชชา ทีนา

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร. สมพงษ์  พรมใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม  2560 ณ ห้องฟอร่าฮิลล์  รีสอร์ท จ.เลย

โดยภายในงานมี ดร.จำนงค์ ศรีมังกร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายวิชาการว่า ทำให้นักเรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยจากการปฏิบัติจริง  อย่างมีความสุข  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ปีการศึกษา  2560 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ รวมไปจนถึงสร้างเครือข่ายด้านวิชาการสำหรับนักเรียน

          ด้าน นางอมรา  จำรูญสิริ  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบการจัดค่ายดังกล่าว เปิดเผยว่าสำหรับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชามีคะแนนต่ำว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากข้อมูลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ยังคงมีระดับคะแนนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี11 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 85  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 14  คน  รวม 99 คน ในรูปแบบของการจัดค่าย มีการนำโครงสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ สทศ.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมค่ายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้ง 5 สาระ  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  สาระหลักภาษา  สาระวรรณคดี  สาระวรรณกรรม

          โดยคณะวิทยากรในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์  สพป.ลย.1 คณะครูแกนนำภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด  สพป.ลย.1

             >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย๑ ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในกลุ่มคุณภาพเชียงคาน

โพสต์25 พ.ค. 2560 20:02โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย๑ ได้เดินทาง      ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ณ โรงเรียนบ้านคกเลา โรงเรียนบ้านอุมุง และโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้  พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสภาพบ้านนักเรียนยากจน ก่อนการพิจารณาให้ความช่วยเหลืองบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่ 

ภาพข่าวเพิ่มเติม------- >>>  https://goo.gl/photos/uDK4AvB7NbVFdtD96

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”

โพสต์25 พ.ค. 2560 19:55โดยนางณัชชา ทีนา

 
      

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1. การพัฒนา DLIT ในระบบ Online/Offline 2.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 45 คน มีระยะเวลาการอบรมจำนวน ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2560 และหลักสูตรที่ใช้อบรมเน้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล.
ภาพข่าวเพิ่มเติม------- >>> https://goo.gl/photos/1QfDLZKvBfZ7j4R97
ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” พร้อมด้วย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย และ คณะรอง ผอ.สพป.เลย.1 เข้าร่วมในพิธีเปิด

โพสต์22 พ.ค. 2560 01:05โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 01:16 ]


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมด้วย  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย และ คณะรอง ผอ.สพป.เลย.1 เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1  ซึ่ง ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เชิญครู อาจารย์ที่ทำหน้าที่งานปกครองและบุคลากรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2.เพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการปฏิบัติงาน 3.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

ภาพข่าวเพิ่มเติมที่---------->>> https://goo.gl/photos/vtLtovhPi93aXWc3A

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดเลย

โพสต์19 พ.ค. 2560 23:34โดยนางณัชชา ทีนา

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 . ดร.สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดเลย ในการประชุม/การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดการร่วมมือ ร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน 3.เพื่อให้โรงเรียนนำร่องสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพได้. (กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนนำร่องฯ จำนวน 65 คน)

ภาพเพิ่มเติม------->>> https://goo.gl/photos/Jup9wZnMuH7Mhbff6

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต1

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย.เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560

โพสต์19 พ.ค. 2560 01:12โดยนางณัชชา ทีนา

 
  

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย.เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.เขต1 การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูในสังกัด ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบการศึกษา สามารถใช้เป็นแบบคัดกรองคนพิการ 9 ประการ ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา และได้รับการรับรองบุคคลของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นครูในสังกัด จำนวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 80 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์( โดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ),ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย ( โดย นายนิรัติศัย ชิณะธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย ),สพป.เลย.เขต 2 ( โดย ดร.ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี และคณะ ) และ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 .

 ภาพข่าวเพิ่มเติม ------>> https://goo.gl/photos/kNboko31Qg4tq2TBA

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1 

การประชุมผู้บริหารศึกษา/สถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:58โดยนางณัชชา ทีนา

 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร. รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศึกษา/สถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆดังนี้ 1.รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นประเภทหน่วยงานการศึกษา       ปี 2558 1.1 ประเภทบุคคล จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย.1 และ นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผอ.สพป.เลย.1 โดย นายสุรชาติ จำรูญศิริ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลดังกล่าว. 1.2 ประเภทสถานศึกษา จำวน 8 โรงเรียน,2.ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี2560 จำนวน 2 รางวัล ,3.มอบเงินสร้างบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน จำนวน 50,000 บาท ,4.ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 4.1สาระคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน และสาระภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม100 คะแนน            จำนวน 1 คน. หลังจากทำพิธีมอบรางวัลเสร็จแล้วประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กำหนดไว้ต่อไป.  
ภาพข่าวเพิ่มเติม------------ https://goo.gl/photos/5K85ZtGd4LcoqAD18
ภาพ/ข่าว โดย นายรัฐเขต พานิช  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:49โดยนางณัชชา ทีนา

  
  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 (พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.เขต 1 ซึ่งมีการบรรยายเรื่องนโยบาย สพฐ.ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย (โดย ดร.จำนงค์ ศรีมังกร ผอ.กลุ่มนิเทศก์) ,เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (โดย ดร.จุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์) และเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (โดย ดร.อมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์) พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ “ท้าพิสูจน์”  จำนวน 15 โรงเรียน ในสังกัด สพป.เลย.เขต 1

ภาพข่าวเพิ่มเติม---> https://goo.gl/photos/5K85ZtGd4LcoqAD18

ภาพ/ข่าว โดย นายรัฐเขต พานิช  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:42โดยนางณัชชา ทีนา

 
  
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ดร.สมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  ในระหว่างวันที่ 14 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม คือ 1.เพื่อให้ครูวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจและนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่าย 3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาการผู้เรียน ซึ่งรูปแบบของการอบรมเป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม เช่น การบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ(PCL)ในถานศึกษา โดย (ดร.พิทยา แสงสว่าง)

ภาพข่าวเพิ่มเติม----> https://goo.gl/photos/3v6BBc6aZndQL7Zs5

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

1-10 of 27