ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต ]

วันที่    มิถุนายน  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

เป็นประธานพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  (โครงการเขตสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยคณะบุคลากรทางการศึกษา กับ  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

     การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดังนี้

ข้อ ๑ การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้

ข้อ ๔ การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ

ข้อ ๕ การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการรับชมรับฟังการบรรยายธรรม เรื่องการปลูกความคิดฐานสอง  สู่วิถีเขตสุจริต  การพัฒนางาน  พัฒนาคน ป้องกันการทุจริตและป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน “เสริมสร้างความรับรู้เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

และเวลา ๑๓.๐๐  น.เป็นการประชุมอบรมให้ความรู้จากสำนักงาน ปปช. ให้กับบุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑

 

 

ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย

โพสต์8 พ.ค. 2563 00:29โดยนางณัชชา ทีนา

ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย 

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด-๑๙

โพสต์8 พ.ค. 2563 00:27โดยนางณัชชา ทีนา

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด-๑๙


ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์3 ต.ค. 2562 21:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 21:32 ]

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้และมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ. สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ 
   
           
       

ประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1

โพสต์8 ก.ค. 2562 23:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 01:02 ]

การจัดประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1 ในวันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โดยมีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานที่ประชุม
  
  


โครงการคุณธรรม "กิจกรรม 5 ส.

โพสต์4 ก.ค. 2562 00:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 00:56 ]

Include gadget (iframe)


โครงการคุณธรรม "กิจกรรม 5 ส.

โพสต์19 มิ.ย. 2562 21:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 23:46 ]

" 5 ส. ทำด้วยใจ  ไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ"

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:23โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 20:32 ]

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรค

1-10 of 43