ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

เกษียณ@loei-2561

โพสต์20 ก.ย. 2561 00:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 00:27 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

"เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ปี 2561"


การดำเนินงาน
  1. คำสั่งคณะเตรียมงาน
  2. แผนผังการจัดงาน
  3. กำหนดการ
ไฟล์เอกสารผู้เกษียณ
  1. หนังสือมุฑิตาจิต "เกียรติยศทรงคุณค่า เกิดศัทราข้าแผ่นดิน 2561"
  2. รวมภาพผู้เกษียณอายุราชการ สพป.ลย.1 เกษียณอายุราชการ 2560 (29 กันยายน 2561)
  3. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบเกียรติบัตร"
  4. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบของขวัญ"
เพลงเกษียณปีที่แล้ว.. รอปีนี้แต่งเสร็จ​รออัดเสียง​ให้

สรุปความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงาน

โพสต์22 ส.ค. 2561 21:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สรุปความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงาน 
        (1) สพป.ลย.1 ได้รับหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/277 ลงวันที่  14  ธันวาคม 2559  เรื่องการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา พร้อส่งแบบแสดงข้อคิดห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
        (2)  วันที่  26  ธันวาคม 2559  ส่งแบบแสดงความคิดเห็น ของ สพป.ลย.1 ไป สพฐ.
        (3)   ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ  
        (4)   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1กลับจากการประชุม ผอ.เขต ทั่วไประเทศ ให้ดำเนินการเชิญประชุมบุคลากรทุกคน ในสังกัด เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2560 โดยสรุปรายงานการประชุม ครั้งนั้น เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของกระทรวงศึกษา หนึ่งในนั้น มีร่าง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ปี 2560 ด้วย
        (5)  สตผ. แจ้งความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ โดยการส่งร่าง และ PPt ของมาตรฐานสำนักงาน 

ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ

วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ 

ภาพ/ข่าว  โดย  นางกรวรรณ  เลี้ยงรักษา  นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 22:05 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  โดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานที่ถูกต้อง เพื่อนำระบบการควบคุมภายใน ไปขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่สำเร็จสู่การพัฒนาองค์การ สู่ความเป็นเลิศ ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรใน สพป.ลย.๑ รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน ในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการประชุม คือ นางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

สพป.เลย เขต 1 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

โพสต์5 ส.ค. 2560 00:10โดยนางณัชชา ทีนา

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร. สมพงษ์  พรมใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม  2560 ณ ห้องฟอร่าฮิลล์  รีสอร์ท จ.เลย

โดยภายในงานมี ดร.จำนงค์ ศรีมังกร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายวิชาการว่า ทำให้นักเรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยจากการปฏิบัติจริง  อย่างมีความสุข  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ปีการศึกษา  2560 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ รวมไปจนถึงสร้างเครือข่ายด้านวิชาการสำหรับนักเรียน

          ด้าน นางอมรา  จำรูญสิริ  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบการจัดค่ายดังกล่าว เปิดเผยว่าสำหรับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชามีคะแนนต่ำว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากข้อมูลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ยังคงมีระดับคะแนนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี11 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 85  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 14  คน  รวม 99 คน ในรูปแบบของการจัดค่าย มีการนำโครงสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ สทศ.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมค่ายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้ง 5 สาระ  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  สาระหลักภาษา  สาระวรรณคดี  สาระวรรณกรรม

          โดยคณะวิทยากรในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์  สพป.ลย.1 คณะครูแกนนำภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด  สพป.ลย.1

             >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย๑ ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในกลุ่มคุณภาพเชียงคาน

โพสต์25 พ.ค. 2560 20:02โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย๑ ได้เดินทาง      ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ณ โรงเรียนบ้านคกเลา โรงเรียนบ้านอุมุง และโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้  พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสภาพบ้านนักเรียนยากจน ก่อนการพิจารณาให้ความช่วยเหลืองบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่ 

ภาพข่าวเพิ่มเติม------- >>>  https://goo.gl/photos/uDK4AvB7NbVFdtD96

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”

โพสต์25 พ.ค. 2560 19:55โดยนางณัชชา ทีนา

 
      

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1. การพัฒนา DLIT ในระบบ Online/Offline 2.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 45 คน มีระยะเวลาการอบรมจำนวน ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2560 และหลักสูตรที่ใช้อบรมเน้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล.
ภาพข่าวเพิ่มเติม------- >>> https://goo.gl/photos/1QfDLZKvBfZ7j4R97
ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” พร้อมด้วย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย และ คณะรอง ผอ.สพป.เลย.1 เข้าร่วมในพิธีเปิด

โพสต์22 พ.ค. 2560 01:05โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 01:16 ]


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมด้วย  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย และ คณะรอง ผอ.สพป.เลย.1 เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1  ซึ่ง ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เชิญครู อาจารย์ที่ทำหน้าที่งานปกครองและบุคลากรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2.เพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการปฏิบัติงาน 3.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

ภาพข่าวเพิ่มเติมที่---------->>> https://goo.gl/photos/vtLtovhPi93aXWc3A

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดเลย

โพสต์19 พ.ค. 2560 23:34โดยนางณัชชา ทีนา

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 . ดร.สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดเลย ในการประชุม/การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดการร่วมมือ ร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน 3.เพื่อให้โรงเรียนนำร่องสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพได้. (กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนนำร่องฯ จำนวน 65 คน)

ภาพเพิ่มเติม------->>> https://goo.gl/photos/Jup9wZnMuH7Mhbff6

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต1

1-10 of 31