ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ


การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 00:38 ]

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) และสามารถรับชมทาง YouTube โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:26โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:47 ]


วันที่ 24  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 6/2563 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด รวมไปถึงนักเรียนในสังกัดที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1  กรกฎาคม 2563  ที่จะถึงนี้ สพป.เลย เขต 1 จึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ การป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวพร้อมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีการเชิญ  นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย ,นายอภิชาติ  สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุข อำเภอเมืองเลย,นายนิเทศ  บุตรเต  หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคระบาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  นางปาณิศา อุทังบุญ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และมาตรการป้องการแพร่ระบาดในโรงเรียนดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 จากนั้นเป็นการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1และศึกษานิเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้,บันทึกข้อตกลงระหว่าง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาว่าด้วยเรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ ๑ ปี อันได้แก่ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยผักกูด และโรงเรียนบ้านท่าดีหมี 

เวลา 10.45 น.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการ   ประชุมตามลำดับ (ภาพเพิ่มเติม)


ภาพโดยนางสาวศิริพร  แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์3 มิ.ย. 2563 23:46โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2563 23:47 ]

วันที่    มิถุนายน  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

เป็นประธานพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  (โครงการเขตสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยคณะบุคลากรทางการศึกษา กับ  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

     การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดังนี้

ข้อ ๑ การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้

ข้อ ๔ การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ

ข้อ ๕ การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการรับชมรับฟังการบรรยายธรรม เรื่องการปลูกความคิดฐานสอง  สู่วิถีเขตสุจริต  การพัฒนางาน  พัฒนาคน ป้องกันการทุจริตและป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน “เสริมสร้างความรับรู้เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

และเวลา ๑๓.๐๐  น.เป็นการประชุมอบรมให้ความรู้จากสำนักงาน ปปช. ให้กับบุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑

 

 

ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย

โพสต์8 พ.ค. 2563 00:29โดยนางณัชชา ทีนา

ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย 

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด-๑๙

โพสต์8 พ.ค. 2563 00:27โดยนางณัชชา ทีนา

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด-๑๙


ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์3 ต.ค. 2562 21:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 21:32 ]

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้และมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ. สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ 
   
           
       

ประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1

โพสต์8 ก.ค. 2562 23:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 01:02 ]

การจัดประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1 ในวันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โดยมีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานที่ประชุม
  
  


โครงการคุณธรรม "กิจกรรม 5 ส.

โพสต์4 ก.ค. 2562 00:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 00:56 ]

Include gadget (iframe)


1-10 of 45