ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:23โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 20:32 ]

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรค

การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 19:36โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 19:48 ]

    เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562

เกษียณ@loei-2561

โพสต์20 ก.ย. 2561 00:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 01:39 โดย Thongchai Komolsai ]

เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561
119 ท่าน
การดำเนินงาน
ไฟล์เอกสารผู้เกษียณ
 1. สูจิบัตรงานเกษียณ "เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศัทราข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561"
  1. เล่มที่ 1 ลำดับที่ 1-21
  2. เล่มที่ 2 ลำดับที่ 22-56
  3. เล่มที่ 3 ลำดับที่ 57-91
  4. เล่มที่ 4 ลำดับที่ 92-119
 2. รวมภาพผู้เกษียณอายุราชการ สพป.ลย.1 เกษียณอายุราชการ 2560 (29 กันยายน 2561)
 3. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบเกียรติบัตร"
 4. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบของขวัญ"

วิดีโอ YouTube


รวมภาพบุคลากรเกษียณ ปี 2561  สพป.เลย เขต 1

สูจิบัตรมุทิตาจิต

รวมภาพบุคลากร เกษียณอายุราชการ ปี 2561

งานมุฑิตาจิต สพป เลย เขต 1 29 ก ย 2561 ภาคกลางวัน รวมภาพกิจกรรม เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561    
    

การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)

โพสต์22 ส.ค. 2561 21:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 21:10 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


QR code คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

QR code ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

สรุปความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงาน 
        (1) สพป.ลย.1 ได้รับหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/277 ลงวันที่  14  ธันวาคม 2559  เรื่องการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา พร้อส่งแบบแสดงข้อคิดห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
        (2)  วันที่  26  ธันวาคม 2559  ส่งแบบแสดงความคิดเห็น ของ สพป.ลย.1 ไป สพฐ.
        (3)   ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ  
        (4)   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1กลับจากการประชุม ผอ.เขต ทั่วไประเทศ ให้ดำเนินการเชิญประชุมบุคลากรทุกคน ในสังกัด เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2560 โดยสรุปรายงานการประชุม ครั้งนั้น เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของกระทรวงศึกษา หนึ่งในนั้น มีร่าง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ปี 2560 ด้วย
        (5)  สตผ. แจ้งความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ โดยการส่งร่าง และ PPt ของมาตรฐานสำนักงาน 

ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ

วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ 

ภาพ/ข่าว  โดย  นางกรวรรณ  เลี้ยงรักษา  นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 22:05 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  โดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานที่ถูกต้อง เพื่อนำระบบการควบคุมภายใน ไปขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่สำเร็จสู่การพัฒนาองค์การ สู่ความเป็นเลิศ ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรใน สพป.ลย.๑ รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน ในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการประชุม คือ นางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

สพป.เลย เขต 1 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

โพสต์5 ส.ค. 2560 00:10โดยนางณัชชา ทีนา

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร. สมพงษ์  พรมใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม  2560 ณ ห้องฟอร่าฮิลล์  รีสอร์ท จ.เลย

โดยภายในงานมี ดร.จำนงค์ ศรีมังกร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายวิชาการว่า ทำให้นักเรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยจากการปฏิบัติจริง  อย่างมีความสุข  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ปีการศึกษา  2560 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ รวมไปจนถึงสร้างเครือข่ายด้านวิชาการสำหรับนักเรียน

          ด้าน นางอมรา  จำรูญสิริ  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบการจัดค่ายดังกล่าว เปิดเผยว่าสำหรับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชามีคะแนนต่ำว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากข้อมูลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ยังคงมีระดับคะแนนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี11 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 85  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 14  คน  รวม 99 คน ในรูปแบบของการจัดค่าย มีการนำโครงสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ สทศ.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมค่ายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้ง 5 สาระ  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  สาระหลักภาษา  สาระวรรณคดี  สาระวรรณกรรม

          โดยคณะวิทยากรในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์  สพป.ลย.1 คณะครูแกนนำภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด  สพป.ลย.1

             >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย๑ ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในกลุ่มคุณภาพเชียงคาน

โพสต์25 พ.ค. 2560 20:02โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย๑ ได้เดินทาง      ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ณ โรงเรียนบ้านคกเลา โรงเรียนบ้านอุมุง และโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้  พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสภาพบ้านนักเรียนยากจน ก่อนการพิจารณาให้ความช่วยเหลืองบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่ 

ภาพข่าวเพิ่มเติม------- >>>  https://goo.gl/photos/uDK4AvB7NbVFdtD96

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”

โพสต์25 พ.ค. 2560 19:55โดยนางณัชชา ทีนา

 
      

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1. การพัฒนา DLIT ในระบบ Online/Offline 2.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 45 คน มีระยะเวลาการอบรมจำนวน ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2560 และหลักสูตรที่ใช้อบรมเน้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล.
ภาพข่าวเพิ่มเติม------- >>> https://goo.gl/photos/1QfDLZKvBfZ7j4R97
ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

1-10 of 33