แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:23โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 20:32 ]

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรค

ĉ
นางสาวเพียรสน ลุนะหา,
17 มิ.ย. 2562 20:23
Comments