การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 22:05 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  โดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานที่ถูกต้อง เพื่อนำระบบการควบคุมภายใน ไปขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่สำเร็จสู่การพัฒนาองค์การ สู่ความเป็นเลิศ ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรใน สพป.ลย.๑ รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน ในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการประชุม คือ นางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
17 มิ.ย. 2561 21:56
ć
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
17 มิ.ย. 2561 21:56
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
17 มิ.ย. 2561 21:56
Comments