วิธียื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2559

โพสต์27 พ.ค. 2559 00:48โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2559 00:51 ]
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง วิธียื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2559

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. - ๗ ก.ค. ๕๙ ในวันและเวลาราชการ ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๕๙ โดยถือวันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นส าคัญ ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
  2. ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1. ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ 
    2. ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันออกเสียง ยื่นค าขอผ่านช่องทาง
  3. อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://electione.dopa.go.th โดยบันทึก ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน เลขรหัส ประจ าบ้าน (๑๑ หลัก) เขตจังหวัด และสถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
  4. เมื่อมีผู้ลงทะเบียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ที่ผู้ลงทะเบียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน จัดท าหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 
  5. เมื่อเจ้าบ้านได้รับแจ้งให้ตรวจสอบว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน หรือไม่ หากใช่หรือไม่ใช่ให้ตอบยืนยันการลงทะเบียนแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเจ้าบ้านได้แจ้งตอบรับแล้ว 
  6. ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดแล้วประสงค์จะ เปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงหรือยกเลิกการลงทะเบียน ให้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงหรือขอยกเลิกการ ลงทะเบียน โดยวิธีการและระยะเวลาตามข้อ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้