กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ก.ค. 2562 00:59 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
12 ก.ค. 2562 00:59 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางประณยา บุญลือ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
12 ก.ค. 2562 00:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 00:26 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน (pdf.io).jpg กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 18:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562
11 ก.ค. 2562 18:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 119782.jpg กับ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562
11 ก.ค. 2562 18:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562
11 ก.ค. 2562 01:42 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 01:41 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 01:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 01:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 20:57 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:32 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2562 20:32 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 อัปเดต DSC_2143.jpg
10 ก.ค. 2562 20:30 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_2143.jpg กับ บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2562 04:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 04:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 03:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 00:44 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10 ก.ค. 2562 00:42 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10 ก.ค. 2562 00:42 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10 ก.ค. 2562 00:30 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
10 ก.ค. 2562 00:29 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ.docx จาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
10 ก.ค. 2562 00:13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ระเบียบ/กฎหมาย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า