กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 เม.ย. 2561 00:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
20 เม.ย. 2561 00:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
20 เม.ย. 2561 00:55 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แนวทางควบคุมภายใน-7.pdf
20 เม.ย. 2561 00:55 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แนวทางควบคุมภายใน-6.pdf
20 เม.ย. 2561 00:54 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แนวทางควบคุมภายใน-5.pdf
20 เม.ย. 2561 00:54 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แนวทางควบคุมภายใน-4.pdf
20 เม.ย. 2561 00:54 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แนวทางควบคุมภายใน-3.pdf
20 เม.ย. 2561 00:54 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แนวทางควบคุมภายใน-2.pdf
20 เม.ย. 2561 00:54 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต แนวทางควบคุมภายใน-1.pdf
20 เม.ย. 2561 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางควบคุมภายใน-7.pdf กับ manual
20 เม.ย. 2561 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางควบคุมภายใน-6.pdf กับ manual
20 เม.ย. 2561 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางควบคุมภายใน-5.pdf กับ manual
20 เม.ย. 2561 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางควบคุมภายใน-4.pdf กับ manual
20 เม.ย. 2561 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางควบคุมภายใน-3.pdf กับ manual
20 เม.ย. 2561 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางควบคุมภายใน-2.pdf กับ manual
20 เม.ย. 2561 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางควบคุมภายใน-1.pdf กับ manual
20 เม.ย. 2561 00:51 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง manual
20 เม.ย. 2561 00:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2018-04-20_14-42-16.png กับ แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
20 เม.ย. 2561 00:44 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
28 ต.ค. 2560 13:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
28 ต.ค. 2560 13:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Home
28 ต.ค. 2560 13:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ไม่มีชื่อ
26 ต.ค. 2560 09:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงานการประชุม กันยายน 2560.pdf กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
26 ต.ค. 2560 09:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระการประชุม.pdf กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
26 ต.ค. 2560 09:44 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เก่ากว่า | ใหม่กว่า