กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 ต.ค. 2562 19:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562
29 ต.ค. 2562 19:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 2.3 รายงานการประชุม 24 ต.ค. 62.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562
29 ต.ค. 2562 19:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 2.2 ระเบียบวาระประชุม 24 ต.ค. 62 ครั้งที่ 7.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562
29 ต.ค. 2562 19:26 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562
3 ต.ค. 2562 21:32 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:29 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562
3 ต.ค. 2562 21:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 2.1 รายงานการประชุม 23 ส.ค. 62.doc กับ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562
3 ต.ค. 2562 21:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)
3 ต.ค. 2562 21:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562
3 ต.ค. 2562 21:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)
3 ต.ค. 2562 21:24 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ของ สพฐ.pdf กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ เอกสารประกอบการประชุมการควบคุมภายใน (สพท.).docx กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ เอกสารประกอบการประชุมการควบคุมภายใน (ร.ร.).docx กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ เอกสารบรรยาย.pptx กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ตัวอย่างคำสั่ง รร..docx กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ กฎกระทรวงกระจายอำนาจ.pptx กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85210.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85209.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85208.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85207.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85206.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85205.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85203.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85201.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า