กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ก.ค. 2563 20:13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ รายงานการประชุม 24 มิ.ย. 63.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563
2 ก.ค. 2563 20:13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบวาระประชุม 24 มิ.ย. 63 ครั้งที่ 6.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563
2 ก.ค. 2563 20:13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563
30 มิ.ย. 2563 21:12 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ คู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
30 มิ.ย. 2563 21:12 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
30 มิ.ย. 2563 21:12 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ การประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
30 มิ.ย. 2563 21:12 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
30 มิ.ย. 2563 21:05 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ การประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
30 มิ.ย. 2563 21:04 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
30 มิ.ย. 2563 21:03 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางวรกัรญา คำสิงห์นอก.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
30 มิ.ย. 2563 20:26 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.pdf กับ ระเบียบ/กฎหมาย
30 มิ.ย. 2563 20:26 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf กับ ระเบียบ/กฎหมาย
24 มิ.ย. 2563 02:47 นางณัชชา ทีนา แก้ไข การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:28 นางณัชชา ทีนา แก้ไข การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:27 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_7846.JPG กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:27 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_7817.JPG กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:27 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_7810.JPG กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:27 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_7805.JPG กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:27 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_7797.JPG กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:27 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_7784.JPG กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
24 มิ.ย. 2563 02:27 นางณัชชา ทีนา สร้าง การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563
3 มิ.ย. 2563 23:47 นางณัชชา ทีนา แก้ไข การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
3 มิ.ย. 2563 23:47 นางณัชชา ทีนา แนบ เขตสุจริต 4.06.63_๒๐๐๖๐๔_0060.jpg กับ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
3 มิ.ย. 2563 23:47 นางณัชชา ทีนา แนบ เขตสุจริต 4.06.63_๒๐๐๖๐๔_0049.jpg กับ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
3 มิ.ย. 2563 23:47 นางณัชชา ทีนา แนบ เขตสุจริต 4.06.63_๒๐๐๖๐๔_0040.jpg กับ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

เก่ากว่า | ใหม่กว่า