กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ส.ค. 2563 20:09 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ รายงานการประชุม 24 ส.ค. 63.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563
31 ส.ค. 2563 20:09 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบวาระประชุม 24 ส.ค. 63 ครั้งที่ 8.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563
31 ส.ค. 2563 20:09 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563
4 ส.ค. 2563 20:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 2.4 รายงานการประชุม 24 ก.ค. 63.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 20:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 2.3 ระเบียบวาระประชุม 24 ก.ค. 63 ครั้งที่ 7.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 20:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
13 ก.ค. 2563 20:26 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 11. พฤศจิกายน.docx กับ รายงานการประชุมสภากาแฟ
13 ก.ค. 2563 20:25 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 5.2 พฤษภาคม.docx กับ รายงานการประชุมสภากาแฟ
13 ก.ค. 2563 20:25 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 5. พฤษภาคม.docx กับ รายงานการประชุมสภากาแฟ
13 ก.ค. 2563 20:19 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายสุเทพ เจริญศิริมงคล.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายสมัคร วงศ์อนุ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:09 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายพิชัย คตชะมาตย์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:09 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายปฏิพัชส์ นามผา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:09 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:09 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางประไพ บตรเรือง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:08 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางประไพ บตรเรือง.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายปฏิพล นามผา.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายพิชัย คตชะมาตย์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายสมัคร วงศ์อนุ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 20:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายสุเทพ เจริญศิริมงคล.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:55 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ คำสั่งมอบหมายงานลูกจ้าง สพป,เลย 1.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure

เก่ากว่า | ใหม่กว่า