กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ค. 2562 20:32 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2562 20:32 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 อัปเดต DSC_2143.jpg
10 ก.ค. 2562 20:30 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_2143.jpg กับ บุคลากร : Personel
10 ก.ค. 2562 04:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 04:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 03:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 00:44 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10 ก.ค. 2562 00:42 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10 ก.ค. 2562 00:42 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10 ก.ค. 2562 00:30 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
10 ก.ค. 2562 00:29 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ.docx จาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
10 ก.ค. 2562 00:13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ระเบียบ/กฎหมาย
9 ก.ค. 2562 19:15 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข สถิติการใช้บริการ
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายอภิชาติ เทพภูธร.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายสุเทพ เจริญศิริมงคล.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายสายันต์ ดวงพิมพ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายสมัคร วงศ์อนุ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายวันดี นามวงษา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายพิชัย คตชะมาตย์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายปฏิพล นามผา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายทองคูณ พุทธวงษ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:55 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2562 02:55 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางสาวอ้อยใจ ขุนสุภาพ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure