กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 มิ.ย. 2563 23:47 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_7244.JPG กับ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
3 มิ.ย. 2563 23:47 นางณัชชา ทีนา สร้าง การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
24 พ.ค. 2563 23:51 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก แนบ 2.0 รายงานการประชุม 14 พ.ค. 63.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
24 พ.ค. 2563 23:51 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก แนบ 1.9 ระเบียบวาระประชุม 14 พ.ค. 63 ครั้งที่ 5.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
24 พ.ค. 2563 23:51 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 20:39 นางณัชชา ทีนา แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
13 พ.ค. 2563 20:31 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_6427.JPG กับ Home
13 พ.ค. 2563 20:31 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_6380.JPG กับ Home
13 พ.ค. 2563 20:30 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_6395.JPG กับ Home
10 พ.ค. 2563 20:45 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก แนบ 1.8 รายงานการประชุม 24 เม.ย. 63.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563
10 พ.ค. 2563 20:45 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก แนบ 1.7 ระเบียบวาระประชุม 24 เม.ย. 63 ครั้งที่ 4.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563
10 พ.ค. 2563 20:45 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563
10 พ.ค. 2563 20:44 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก แนบ 1.6 รายงานการประชุม 24 มี.ค. 63.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563
10 พ.ค. 2563 20:44 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก แนบ 1.5 ระเบียบวาระประชุม 24 มี.ค. 63 ครั้งที่ 3.pdf กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563
10 พ.ค. 2563 20:44 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563
8 พ.ค. 2563 00:29 นางณัชชา ทีนา แนบ รับซื้อมะม่วง.pdf กับ ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย
8 พ.ค. 2563 00:29 นางณัชชา ทีนา แนบ รับซื้อมะม่วง 2.pdf กับ ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย
8 พ.ค. 2563 00:29 นางณัชชา ทีนา สร้าง ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย
8 พ.ค. 2563 00:27 นางณัชชา ทีนา แนบ เอกสารแนบหมอชนะ.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด-๑๙
8 พ.ค. 2563 00:27 นางณัชชา ทีนา แนบ หมอชนะ 1.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด-๑๙
8 พ.ค. 2563 00:27 นางณัชชา ทีนา สร้าง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด-๑๙
7 พ.ค. 2563 20:21 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก สร้าง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
7 พ.ค. 2563 20:14 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก แก้ไข การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
7 พ.ค. 2563 20:12 นางวรกัรญา คําสิงห์นอก สร้าง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 มี.ค. 2563 19:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 1.4 รายงานการประชุม 24 ก.พ. 63.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563