ผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผอ.สพป.เลย เขต 1

นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

นางประณยา บุญลือ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

การประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าวฯ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งอยู่ในประเด็นการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

จดหมายข่าว OBEC LINE SHORT LETTER NETWORK

ภาพกิจกรรม