คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

1นางประณยา บุญลือ2565.pdf
2นางณัชชา อยู่สุขเสถียร 2565.pdf
3นาง ประไพ บุตรเรือง.pdf
4นางนิธิมา กองลาแซ คู่มืองานอาคารสถานที่.pdf
นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf
นางสาววรกัรญา ไชยวงษ์.docx
8.นางสาวเพียรสน ลุนะหา 2565.pdf
9นางสาวอ้อยใจ ขุนสุภาพ.pdf
10นาย สมัคร  วงศ์อนุ.pdf
นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์.pdf
13นาย อดิศักดิ์   ศรีมาตย์.pdf
14นาย ปฏิพัชส์  นามผา.pdf
16นาย อภิชาติ  เทพภูธร.pdf
17นายทองคูณ พุทธวงษ์.pdf
นาวันดี นามวงษา.pdf
20นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ.pdf
19นายสายัณต์ ดวงพิมพ์.pdf
18นายสันติภาพ ดวงพิมพ์.pdf

                     กิจกรรมสร้างสรรค์ สพป.เลย เขต 1

งานรัฐพิธีต่างๆ

พุธเช้าข่าว สพฐ/สภากาแฟ

การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม 5 ส  Big Cleaning Day

การประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

การลดคัดแยกขยะมูลฝอย

drive.google.com/file/d/1yZJ4Yf_jI6wYVBz9NtX_5FV_m62xJj60/view?usp=sharing 

กิจกรรม 5 ส

https://drive.google.com/file/d/15lo-SiSpCUZfbye6vVX5lm7bdPyujnC2/view?usp=sharing

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน

https://drive.google.com/file/d/14eItZlrv74MbneA1nMmK6ZDjAx2kRchR/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

https://drive.google.com/file/d/19NRi3grKFG-EO0uutmLCbJmIYdkQ0eux/view?usp=sharing

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/JfhWK

รายงานการประชุมฯ  https://shorturl.asia/muX4v 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/I0mw6

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/fYkFH

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/poJ3y

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/MrjBY

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/qtp1m

รายงานการประชุมฯ  https://shorturl.asia/R6nyY 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/c5UeC

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/7mABi