ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจ ให้บริการ

ผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

พี่ป้อม ผอ.กลุ่ม.pdf
นางณัชชา อยู่สุขเสถียร 9 สิงหา.pdf
คู่มือปฏิบัติงานยานพาหนะ (ประไพ).pdf
คู่มืองานอาคารสถานที่และส่ิ่งแวดล้อม (pdf).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน ศิริพร.pdf
ป้าแต้ง.pdf
หญิง.pdf
เพียรสน.pdf
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถ (ปฏิพล).pdf
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถ (พิชัย).pdf
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถ (สุเทพ).pdf
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถ (อดิศักดิ์).pdf
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถ (กฤชพงษ์).pdf
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถ (สมัคร).pdf

การประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรม