คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

1นางประณยา บุญลือ2565.pdf
2นางณัชชา อยู่สุขเสถียร 2565.pdf
3นาง ประไพ บุตรเรือง.pdf
4นางนิธิมา กองลาแซ คู่มืองานอาคารสถานที่.pdf
นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf
6 นาง สุภาลี  วัฒน์ศรีธานัง.pdf
นางสาววรกัรญา ไชยวงษ์.docx
8.นางสาวเพียรสน ลุนะหา 2565.pdf
9นางสาวอ้อยใจ ขุนสุภาพ.pdf
10นาย สมัคร  วงศ์อนุ.pdf
นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์.pdf
12นาย สุเทพ  เจริญศิริมงคล.pdf
13นาย อดิศักดิ์   ศรีมาตย์.pdf
14นาย ปฏิพัชส์  นามผา.pdf
16นาย อภิชาติ  เทพภูธร.pdf
17นายทองคูณ พุทธวงษ์.pdf
นาวันดี นามวงษา.pdf
20นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ.pdf
19นายสายัณต์ ดวงพิมพ์.pdf
18นายสันติภาพ ดวงพิมพ์.pdf

กิจกรรมสร้างสรรค์ สพป.เลย เขต 1

งานรัฐพิธีต่างๆ

พุธเช้าข่าว สพฐ/สภากาแฟ

การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้อำนว ยการกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์

กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

การลดคัดแยกขยะมูลฝอย

drive.google.com/file/d/1yZJ4Yf_jI6wYVBz9NtX_5FV_m62xJj60/view?usp=sharing

กิจกรรม 5 ส

https://drive.google.com/file/d/15lo-SiSpCUZfbye6vVX5lm7bdPyujnC2/view?usp=sharing

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน

https://drive.google.com/file/d/14eItZlrv74MbneA1nMmK6ZDjAx2kRchR/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

https://drive.google.com/file/d/19NRi3grKFG-EO0uutmLCbJmIYdkQ0eux/view?usp=sharing

การประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565