การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่โพสต์: Jan 23, 2020 7:4:33 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒

วันที่   ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๖๒