การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563

วันที่โพสต์: May 11, 2020 3:43:55 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  3/2563

วันที่   24  มีนาคม  2563