รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่โพสต์: Dec 21, 2018 9:13:31 AM

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562