รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันที่โพสต์: Jun 19, 2019 4:23:21 AM

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562