วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์: Nov 12, 2018 3:17:24 AM

วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการ

นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

    

    ๑. การจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย

    ๒.  การดำเนินการการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ (กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ)  

จิตดี ทีมดี บริการดี