วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์: Oct 16, 2018 6:41:59 AM

วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการ

นางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑. การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ(กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ)

๒. โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเลย

๓. การจัดพิธี “กินดองไทเลย”

๔. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑               

๕. โรงเรียนบ้านโพน ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปเข้าร่วมแข่งขันรายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี              

๖. มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

จิตดี ทีมดี บริการดี