การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ (PLC) ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่โพสต์: Mar 30, 2021 8:2:6 AM

   วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ PLC (Professional Learning Community) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับนโยบายมาจากท่านผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 พร้อมทั้งพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ ภายในกลุ่มฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน ช่วยกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1