การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่โพสต์: Dec 18, 2020 8:54:48 AM

    วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1 โดยได้พบปะและมอบนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอน   ให้มีคุณภาพ ในด้านผลสัมฤทธิ์ต่างๆให้สูงขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เช่นการดำเนินการในด้านโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม เป็นต้น ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป และท้ายการประชุมเป็นการคัดเลือก ประธานของประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา  คือนายพันธ์ุเทพ  ใจคำ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง เป็นประธาน ,นาย  เดช ปาจรียานนท์ ประธานกลุุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหลักเมืองเป็นรองประธาน    <<รูปภาพเพิ่มเติม>> 

    

ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์/ ภาพโดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย  เขต  1