การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์  ครั้งที่ 6/2563

วันที่โพสต์: Jun 24, 2020 9:26:58 AM

วันที่ 24  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 6/2563 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด รวมไปถึงนักเรียนในสังกัดที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1  กรกฎาคม 2563  ที่จะถึงนี้ สพป.เลย เขต 1 จึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ การป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวพร้อมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีการเชิญ  นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย ,นายอภิชาติ  สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุข อำเภอเมืองเลย,นายนิเทศ  บุตรเต  หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคระบาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  นางปาณิศา อุทังบุญ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และมาตรการป้องการแพร่ระบาดในโรงเรียนดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 จากนั้นเป็นการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1และศึกษานิเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้,บันทึกข้อตกลงระหว่าง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาว่าด้วยเรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ ๑ ปี อันได้แก่ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยผักกูด และโรงเรียนบ้านท่าดีหมี 

เวลา 10.45 น.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการ   ประชุมตามลำดับ (ภาพเพิ่มเติม)

ภาพโดยนางสาวศิริพร  แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ