การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563

วันที่โพสต์: Jun 24, 2020 9:26:58 AM

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 6/2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด รวมไปถึงนักเรียนในสังกัดที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สพป.เลย เขต 1 จึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ การป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวพร้อมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการเชิญ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ,นายอภิชาติ สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุข อำเภอเมืองเลย,นายนิเทศ บุตรเต หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคระบาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นางปาณิศา อุทังบุญ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และมาตรการป้องการแพร่ระบาดในโรงเรียนดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากนั้นเป็นการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1และศึกษานิเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้,บันทึกข้อตกลงระหว่าง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ ๑ ปี อันได้แก่ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยผักกูด และโรงเรียนบ้านท่าดีหมี

เวลา 10.45 น.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการ ประชุมตามลำดับ (ภาพเพิ่มเติม)

ภาพโดยนางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ