การประชุมผู้บริหารศึกษา/สถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

วันที่โพสต์: May 15, 2017 7:58:45 AM

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร. รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศึกษา/สถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆดังนี้ 1.รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นประเภทหน่วยงานการศึกษา       ปี 2558 1.1 ประเภทบุคคล จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย.1 และ นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผอ.สพป.เลย.1 โดย นายสุรชาติ จำรูญศิริ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลดังกล่าว. 1.2 ประเภทสถานศึกษา จำวน 8 โรงเรียน,2.ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี2560 จำนวน 2 รางวัล ,3.มอบเงินสร้างบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน จำนวน 50,000 บาท ,4.ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 4.1สาระคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน และสาระภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม100 คะแนน            จำนวน 1 คน. หลังจากทำพิธีมอบรางวัลเสร็จแล้วประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กำหนดไว้ต่อไป.  

ภาพข่าวเพิ่มเติม------------ https://goo.gl/photos/5K85ZtGd4LcoqAD18

ภาพ/ข่าว โดย นายรัฐเขต พานิช  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1