การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1

วันที่โพสต์: May 15, 2017 7:42:10 AM

   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ดร.สมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา”  ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม คือ 1.เพื่อให้ครูวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจและนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่าย 3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาการผู้เรียน ซึ่งรูปแบบของการอบรมเป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม เช่น การบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ(PCL)ในถานศึกษา โดย (ดร.พิทยา แสงสว่าง)

ภาพข่าวเพิ่มเติม----> https://goo.gl/photos/3v6BBc6aZndQL7Zs5

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1