ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่โพสต์: Mar 18, 2017 6:16:32 AM

สพฐ.ประกาศผลคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ARS , KRS) จาก 183 เขต สพป.ลย.1 ได้คะแนน 4.52564 ได้ลำดับที่ 28 กลุ่มอำนวยการขอขอบคุณผู้กำกับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดดังแนบ