สพป.เลย เขต 1 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

วันที่โพสต์: Aug 05, 2017 7:10:13 AM

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร. สมพงษ์  พรมใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม  2560 ณ ห้องฟอร่าฮิลล์  รีสอร์ท จ.เลย

โดยภายในงานมี ดร.จำนงค์ ศรีมังกร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายวิชาการว่า ทำให้นักเรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยจากการปฏิบัติจริง  อย่างมีความสุข  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ปีการศึกษา  2560 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ รวมไปจนถึงสร้างเครือข่ายด้านวิชาการสำหรับนักเรียน

          ด้าน นางอมรา  จำรูญสิริ  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบการจัดค่ายดังกล่าว เปิดเผยว่าสำหรับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชามีคะแนนต่ำว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากข้อมูลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ยังคงมีระดับคะแนนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี11 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 85  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 14  คน  รวม 99 คน ในรูปแบบของการจัดค่าย มีการนำโครงสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ สทศ.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมค่ายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21  ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้ง 5 สาระ  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  สาระหลักภาษา  สาระวรรณคดี  สาระวรรณกรรม

          โดยคณะวิทยากรในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์  สพป.ลย.1 คณะครูแกนนำภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด  สพป.ลย.1

             >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1