สพป.เลย เขต 1 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

วันที่โพสต์: Aug 05, 2017 7:10:13 AM

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร. สมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฟอร่าฮิลล์ รีสอร์ท จ.เลย

โดยภายในงานมี ดร.จำนงค์ ศรีมังกร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายวิชาการว่า ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยจากการปฏิบัติจริง อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ รวมไปจนถึงสร้างเครือข่ายด้านวิชาการสำหรับนักเรียน

ด้าน นางอมรา จำรูญสิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบการจัดค่ายดังกล่าว เปิดเผยว่าสำหรับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชามีคะแนนต่ำว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากข้อมูลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ยังคงมีระดับคะแนนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี11 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 85 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 คน รวม 99 คน ในรูปแบบของการจัดค่าย มีการนำโครงสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ สทศ.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมค่ายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้ง 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด สาระหลักภาษา สาระวรรณคดี สาระวรรณกรรม

โดยคณะวิทยากรในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 คณะครูแกนนำภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1

>>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย ณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1