แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วันที่โพสต์: Jun 18, 2019 3:23:22 AM

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตอนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรค