แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วันที่โพสต์: Jun 18, 2019 3:23:22 AM

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรค