คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

1นางประณยา บุญลือ2565.pdf
2นางณัชชา อยู่สุขเสถียร 2565.pdf
3นาง ประไพ บุตรเรือง.pdf
4นางนิธิมา กองลาแซ คู่มืองานอาคารสถานที่.pdf
นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf
8.นางสาวเพียรสน ลุนะหา 2565.pdf
9นางสาวอ้อยใจ ขุนสุภาพ.pdf
นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์.pdf
14นาย ปฏิพัชส์  นามผา.pdf
16นาย อภิชาติ  เทพภูธร.pdf
นาวันดี นามวงษา.pdf
20นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ.pdf
19นายสายัณต์ ดวงพิมพ์.pdf
18นายสันติภาพ ดวงพิมพ์.pdf

                                 กิจกรรมสร้างสรรค์ สพป.เลย เขต 1

เข้าแถวเคารพธงชาติ+ สวดมนไว้พระทำวัตรเช้า +ท่องค่านิยม 13 + 1.https://drive.google.com/drive/folders/1I31znMn96JOGpCmaSzllOttk9WTV4oRw

งานรัฐพิธีต่างๆ

พุธเช้าข่าว สพฐ/สภากาแฟ

การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา

การประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.Design_Thinking_for_PMQA_4.0_ธนาวิชญ์_จินดาประดิษฐ์.pdf
2.Design_Thinking_for_PMQA_4.0_จุฑามาศ_แก้วพิจิตร.pdf
คู่มือ การดำเนินการงานมาตรฐานสำนักงานเขต.pdf
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ-มาตรฐานสำน.pdf

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

                  การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานสถาบันการเงิน ให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานีในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โดยมีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม ,นายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มได้แก่ นางประณยา บุญลือผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ผู้รับผิดชอบในงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมบุคลากร สังกัด สพป.เลย เขต 1

การประชุมบุคลากร  ครั้งที่ 1/2566                     

วันที่  13  มกราคม  2566

ระเบียบวาระการประชุมฯ  shorturl.asia/zEoXy 

รายงานการประชุมฯ shorturl.asia/iGtrl 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระการประชุมฯ  shorturl.asia/LgORQ 

รายงานการประชุมฯ  shorturl.asia/Ln2KN 

กำหนดการ  shorturl.asia/icLVI 


การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2567

ระเบียบวาระการประชุมฯ  www.shorturl.asia/v08yA 

รายงานการประชุมฯ  www.shorturl.asia/Dqpt7  

กำหนดการ  www.shorturl.asia/jdulP 

ผังที่นังประชุมฯ  www.shorturl.asia/zNpGR 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระการประชุมฯ https://shorturl.asia/qpnAD 

รายงานการประชุมฯ  https://shorturl.asia/cOaTP

กำหนดการ   https://shorturl.asia/rpUGe 

ผังที่นังประชุมฯ  https://shorturl.asia/sXb4z 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2566

ระเบียบวาระการประชุมฯ    https://shorturl.asia/TfByO 

รายงานการประชุมฯ  https://shorturl.asia/SRNdY 

กำหนดการ   https://shorturl.asia/h6ejK 

ผังที่นังประชุมฯ  https://shorturl.asia/zfH9k 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/c5UeC

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/7mABi 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/I0mw6

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/fYkFH

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/poJ3y

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/MrjBY

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/qtp1m

รายงานการประชุมฯ  https://shorturl.asia/R6nyY 

ทะเบียนคุมการออกวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และการขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 - 4  ด้านล่างนี้

1) ให้เจ้าของโครงการที่จัดอบรมหรือมีกิจกรรม แนบเอกสาร ดังนี้

1.1)   โครงการหรือกิจกรรมที่จัดอบรม

1.2)   จัดพิมพ์ใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร จำนวน  1  ชุด 

1.3)   ตารางทะเบียนรายชื่อผู้รับใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร บัญชีลงเวลาเข้าร่วมการพัฒนา หรือแนบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์   การอบรมพัฒนาฯ กรณีได้รับวุฒิบัตร จำนวนอย่างละ 1 ชุด กรอกแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  ผ่าน Google form  

เว็บไซต์ https://shorturl.asia/GaN1e

2)  ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดวางในวุฒิบัตร และเกียรติบัตร

3)  กลุ่มอำนวยการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงในวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร 

4)  ติดต่อรับเลขสำหรับลงในวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม/พัฒนาต่อไป


 ขั้นตอนที่  1  กรอกรายละเอียดหลักสูตรที่จะดำเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนที่  2  กรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ

ขั้นตอนที่  3  แบบพิมพ์วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร  ส่งกลุ่มอำนวยการ  เพื่อเสนอ ผอ. สพป.ลย.1 ขออนุญาตการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่  4  ติดต่อขอรับเลขวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และจัดทำเกียรติบัตร ส่งมอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ ต่อไป

กลุ่มคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 - 4  ด้านล่างนี้

1) เสนอขออนุมัติโครงการและหลักสูตร พร้อมตัวอย่างของวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร จำนวน 1 ชุด (เป็นโครงการที่จัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่    การศึกษา ใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษา หรือได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอขอกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนวันจัดอบรม/พัฒนา อย่างน้อย 15 วัน)

2)     ให้เจ้าของโครงการที่จัดอบรมหรือมีกิจกรรม แนบเอกสาร ดังนี้

 2.1)  โครงการหรือกิจกรรมที่จัดอบรม

2.2)  จัดพิมพ์ใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร จำนวน  1  ชุด 

2.3)  ตารางทะเบียนรายชื่อผู้รับใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร บัญชีลงเวลาเข้าร่วมการพัฒนา

     หรือแนบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมพัฒนาฯ กรณีได้รับวุฒิบัตร จำนวนอย่างละ 1 ชุด 

2.4)  กรอกแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ผ่าน Google form

      เว็บไซต์ https://shorturl.asia/GaN1e

3) ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดวางในวุฒิบัตรและเกียรติบัตร

4) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ ลงนามเป็นผู้พิมพ์/ทานด้านหลังใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร และประธานเครือข่าย เป็นผู้ลงนามผู้ตรวจด้านหลัง ใบวุฒิบัตรหรือ เกียรติบัตร

5)  เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6)กลุ่มอำนวยการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงในวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร 

7)  ติดต่อรับเลขสำหรับลงในวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม/พัฒนาต่อไป

 ขั้นตอนที่  1  กรอกรายละเอียดหลักสูตรที่จะดำเนินงานโครงการ (เสนอก่อนวันจัดอบรม/พัฒนา  อย่างน้อย  15  วัน

ขั้นตอนที่  2  กรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ

ขั้นตอนที่  3  แบบพิมพ์วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร  ส่งกลุ่มอำนวยการ  เพื่อเสนอ ผอ. สพป.ลย.1 ขออนุญาตการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่  4  ติดต่อขอรับเลขวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และจัดทำเกียรติบัตร ส่งมอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ ต่อไป

สถานศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 - 4  ด้านล่างนี้

1)  เสนอขออนุมัติโครงการและหลักสูตร พร้อมตัวอย่างของวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร จำนวน 1 ชุด  (เป็นโครงการที่จัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษา หรือได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอขอกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนวันจัดอบรม/พัฒนา อย่างน้อย 15 วัน)

2)  ให้เจ้าของโครงการที่จัดอบรมหรือมีกิจกรรม แนบเอกสาร ดังนี้

2.1)  โครงการหรือกิจกรรมที่จัดอบรม

2.2)  จัดพิมพ์ใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร จำนวน  1  ชุด 

2.3)  ตารางทะเบียนรายชื่อผู้รับใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร บัญชีลงเวลาเข้าร่วมการพัฒนา

     หรือแนบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมพัฒนาฯ กรณีได้รับวุฒิบัตร จำนวนอย่างละ 1 ชุด

2.4)  กรอกแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ผ่าน Google form

 เว็บไซต์ https://shorturl.asia/GaN1e

3)  ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดวางในวุฒิบัตรและเกียรติบัตร

4)  มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ ลงนามเป็นผู้พิมพ์/ทานด้านหลังใบวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร และหัวหน้าฝ่ายวิชาการในสถานศึกษาฯ หรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงนามผู้ตรวจด้านหลังใบวุฒิบัตรหรือ เกียรติบัตร

5)  เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6)  กลุ่มอำนวยการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงในวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร 

7)  ติดต่อรับเลขสำหรับลงในวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม/พัฒนาต่อไป


 ขั้นตอนที่  1  กรอกรายละเอียดหลักสูตรที่จะดำเนินงานโครงการ (เสนอก่อนวันจัดอบรม/พัฒนา  อย่างน้อย  15  วัน

ขั้นตอนที่  2  กรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ

ขั้นตอนที่  3  แบบพิมพ์วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร  ส่งกลุ่มอำนวยการ  เพื่อเสนอ ผอ. สพป.ลย.1 ขออนุญาตการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่  4  ติดต่อขอรับเลขวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และจัดทำเกียรติบัตร ส่งมอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ ต่อไป