คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

1นางประณยา บุญลือ2565.pdf
2นางณัชชา อยู่สุขเสถียร 2565.pdf
3นาง ประไพ บุตรเรือง.pdf
4นางนิธิมา กองลาแซ คู่มืองานอาคารสถานที่.pdf
นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf
นางสาววรกัรญา ไชยวงษ์.docx
8.นางสาวเพียรสน ลุนะหา 2565.pdf
9นางสาวอ้อยใจ ขุนสุภาพ.pdf
10นาย สมัคร  วงศ์อนุ.pdf
นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์.pdf
13นาย อดิศักดิ์   ศรีมาตย์.pdf
14นาย ปฏิพัชส์  นามผา.pdf
16นาย อภิชาติ  เทพภูธร.pdf
17นายทองคูณ พุทธวงษ์.pdf
นาวันดี นามวงษา.pdf
20นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ.pdf
19นายสายัณต์ ดวงพิมพ์.pdf
18นายสันติภาพ ดวงพิมพ์.pdf

                     กิจกรรมสร้างสรรค์ สพป.เลย เขต 1

งานรัฐพิธีต่างๆ

พุธเช้าข่าว สพฐ/สภากาแฟ

การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม 5 ส  Big Cleaning Day

การประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

การลดคัดแยกขยะมูลฝอย

drive.google.com/file/d/1yZJ4Yf_jI6wYVBz9NtX_5FV_m62xJj60/view?usp=sharing 

กิจกรรม 5 ส

https://drive.google.com/file/d/15lo-SiSpCUZfbye6vVX5lm7bdPyujnC2/view?usp=sharing

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน

https://drive.google.com/file/d/14eItZlrv74MbneA1nMmK6ZDjAx2kRchR/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

https://drive.google.com/file/d/19NRi3grKFG-EO0uutmLCbJmIYdkQ0eux/view?usp=sharing

การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ครั้งที่ 17/2566

วันที่  7  มิถุนายน  2566

ครั้งที่ 16/2566

วันที่  10  พฤษภาคม  2566

ครั้งที่ 15/2566

วันที่  26  เมษายน  2566

                         การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานสถาบันการเงิน ให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานีในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โดยมีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม ,นายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มได้แก่ นางประณยา บุญลือผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ผู้รับผิดชอบในงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมบุคลากร สังกัด สพป.เลย เขต 1

การประชุมบุคลากร  ครั้งที่ 1/2566                       วันที่  13  มกราคม  2566

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/zEoXy

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/iGtrl

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/c5UeC

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/7mABi 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/qtp1m

รายงานการประชุมฯ  https://shorturl.asia/R6nyY 

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/poJ3y

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/MrjBY

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/I0mw6

รายงานการประชุมฯ https://shorturl.asia/fYkFH

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ  https://shorturl.asia/JfhWK

รายงานการประชุมฯ  https://shorturl.asia/muX4v