รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562

ระบบประเมินความพึงพอใจผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต

http://evaluation.loei1.go.th/