ข้อมูลสถิติการใช้บริการ

ข้อมูลสถิติการใช้บริการ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rOJWnVPdwaYXD10EdKP1EydULyo-aoC6/edit?gid=304846531#gid=304846531