นโยบาย : Policy

วิสัยทัศน์ ( vision)

ระบบงานทันสมัย  บริการรวดเร็วประทับใจ ประสานสัมพันธ์เครือข่ายครอบคลุมทุกองค์กร

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

“ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  ใส่ใจ  ให้บริการ”

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการงานอำนวยการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ถูกต้องตามระเบียบ ลดขั้นตอนสู่การบริการที่เป็นเลิศ

2. สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เข้มแข็ง ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน

เป้าประสงค์ (Objective)

1. พัฒนาคุณภาพบริการโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายในการให้บริการ

2. ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร ได้แก่ งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ และงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยการสร้างองค์ความรู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. จัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เชื่อมั่นว่าภารกิจขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

ปฏิญญา (Declaration)

“ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ”